Search Result of "การยืดอายุ"

About 395 results
Img

งานวิจัย

การยืดอายุปลาทะเลแดดเดียว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณธีรเศรษฐ์ ศรีประภัสสร)

Img

งานวิจัย

การยืดอายุลอดช่องไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท ไทย วอล์คกี้ จำกัด

Img

งานวิจัย

ศึกษาการยืดอายุขนมกรอบเค็ม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษาพร ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท พัดม่าแอนด์โค จำกัด

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

แกะรอย…เทคโนโลยียืดอายุขนม (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.SIRANG KLANKAMSORN, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การยืดอายุการเก็บรักษาสตรอเบอรี่ด้วยวิธี Froced-air-cooling (2005)

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongchai Pipattanawong,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

ยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแช่เยือกแข็งด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท เอฟ ดับบลิว อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชุดตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียรวดเร็วด้วยเทคนิคทางชีวเคมีเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลิตภัณฑ์แคบหมูปรงรส บรรจุภัณฑ์และยืดอายุการเก็บรักษา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายนพสิทธิ์ โรจน์ธนาวิชญ์)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บซอสพริก MJ Hot sauce และ MJ Ginger Sambal (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณ ณฐพร ว่องวิไลกุล)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาฟิล์มต่อต้านจุลินทรีย์เพื่อยืดอายุผลิตผลเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

12345678910...