Search Result of "การยอมรับเทคโนโลยี"

About 69 results
Img

งานวิจัย

การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางฤดี ธีระวนิช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgนางสาววารุณี ตันติวงศ์วาณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เครื่อข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากเครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน ประจำปีงบประมาณ 2548

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการการตลาดผ้าทอมือ

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองปราบปราม

ผู้เขียน:Imgตุลยวัต เมืองทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.วรชัย วิริยารมภ์, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสายสุดา สมชิต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกถั่วเขียวฤดูแล้งของ เกษตรกรในเขตโครงการส่งน้กและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgวัชรินทร์ อุปนิสากร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการบำบัดของเสียในการเลี้ยงกุ้งทะเล: กรณีศึกษาในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgนฤมล เพชรย้อย

ประธานกรรมการ:Imgแสงเทียน อัจจิมางกูร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมของสตรีเกษตรกร

ผู้เขียน:Imgนางเกศินี ปายะนันทน์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

A survey of 154 farm women in 16 provinces of the northeastern region revealed that factors affecting the adoption of sericulture technology were: 1) some characteristics of farm women included age and economical status, 2) communication of technology; farmers needed technological news concerning their occupation from different sources of information, silkworm rearing training and visiting, group member of farmer 's organization, 3) characteristics of sericulture technology adoption, including appropriate methods for the locality, less production investment, quick return and higher income, and 4) level of knowledge gained in sericulture technology; to conclude, the low adoption rate was due mainly to the complex nature of the technology and lack of perceived usefulness of the technology. The respondents also requested for demonstrations of appropriate techniques. They expressed their need to be better informed and an opportunity to visit successful sericulture farms, as well as a special training program and marketing assistance and supervision. The results of the study indicated that the socio-economic status of an individual might have some effects on behavioral difference which further influence their decision to adoption sericulture technology. Based on the existing problems in sericulture cultural practice, it is recommended that the government play a very important role in giving more support and help to sericulture. Recommendations from this research were: 1) the government supply more basic production input for farming such as irrigation system, reasonable prices of recommended varieties (mulberry, silkworm), quality and price control of fertilizer and chemical, 2) provide technology transfer through personal channel, 3) encourage the organization of occupation group to gain advantages on savings and marketing; 4) reduce political influences and provides sufficient research budget on increasing effective technology transfer to farmers for better technology adoption. Finally, the wide economical impact on regional sericulture system should not hide some remaining problems such as effect on decreasing of mulberry field. Research and development efforts remains to be continued.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 017, Issue 2, Jul 96 - Dec 96, Page 97 - 117 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกผักกางมุ้ง ของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgเรขา ศิริเลิศวิมล

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา สวรรยาธิปัติ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุโชติ ดาวสุโข, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร ตามโครงการปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตรภาคกลางของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgดร.อภิพรรณ พุกภักดี, ศาสตราจารย์, Imgกมลรัฐ อินทรทัศน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The purposes of this research were: 1) to determine socio-economic characteristics of farmers; 2) to investigate the farmers's opinions toward the Agricultural Structure and Production System Adjustment Program (ASPSAP) and sources of knowledge; 3) to determine the level of technology adoption of the farmers; 4) to study the level of influence of the affecting and supporting variables to the sustainable technology adoption of the farmers; and 5) to determine problems and need of the farmers. The research was based on servey data obtained from schedualed interviews. The sample group comprised of a multi-stage sampling of 330 farmers who were members of the 1994 Agricultural Structure and Production System Adjustment Program (ASPSAP) in the Central Region of Thailand (30.00 percent of the population). The data were obtained from 267 respondents. (80.91 percent of the samples). Statistical procedures used in analyzing the data included frequencies, mean, standard deviation, weighted mean score, correlation, multiple regression, chi-square, analysis of variance, and the Scheffes' test. Based on this study, it was concluded that the majority of farmers were married men, with an average age of 49 years, and had primary school education. Each family had an average of 4 members of 2 were family farm laborers. Most of the farmers were members of the Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives. Generally, the farmers left their village to gain knowledge at least once a year and contact extension officers twice a year. They owned an average of 36.94 rai of farm land. Rice farming was their principal occupation whereas orchard farming was their secondary occupation. They had 30-40 years of experience in their principal occupation. Their major income was derived from agricultural enterprises. Most of the farmers joined the ASPSAP as a result of recommendation from the extension officers and hopes to increase their income. The opinions of farmers regarding the ASPSAP and the level of knowledge and experience acquired from the different sources were rated "fair". The level of extension service and the level of adoption of plant technology were rated "poor". while the level of adoption of livestocks, fisheries, and diversified agricultural technologies, on an average, was rated "poor". It was found that most of the social, economic and other supporting variables studied correlated at a low level with technology adoption by farmers. Plant diseases and insect pests, insufficient capital, and inadequate agricultural irrigation were their crucial farming problems. Therefore the farmers recommended that more regular extension services should be offered to farmers. In addition, the Department of Agricultural Extension should provide better varieties of orchard plants, agricultural irrigation system, and that production materials should be sold to farmers at reasonable price.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 022, Issue 1, Jan 01 - Jun 01, Page 14 - 26 |  PDF |  Page 

1234