Search Result of "การมีส่วนร่วมSการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร"

About 3 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ยูนีซัน จำกัด

ผู้เขียน:Imgประภาพร คำเบ้า

ประธานกรรมการ:Imgวรรณี อึ้งสิทธิพูนพร*

กรรมการร่วม:Imgวีรฉัตร สุปัญโญ*

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย, การศึกษาตลอดชีพ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

Researcher

นาง วรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษา , การวิจัย

Resume