Search Result of "การฟื้นฟู"

About 871 results
Img

ที่มา:การประชุมเครือข่ายนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:ลักษณะเชื้อเพลิงและพฤติกรรมไฟในป่าเต็งรังผสมสน โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการหนี้ของเกษตรกรเชิงบูรณาการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นนทร์ วรพาณิชช์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

หัวเรื่อง:การติดตามและประเมินผลภายนอก สำหรับแผนและโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและการจัดหนี้ปี 2549

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:การสืบต่อพันธุ์ของพรรณไม้ดั้งเดิมภายหลังการฟื้นฟูป่าดิบแล้งที่ผ่านการรบกวน บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

Img

ที่มา:สัมมนาข้าวโพดหวานครั้งที่ 5 : อุตสาหกรรมข้าวโพดหวานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาและการประเมินสายพันธุ์ข้าวโพดหวานที่ควบคุมด้วยยีน brittle-1

Img

ที่มา:การฝึกอบรมเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการฟื้นฟูป่าโดยการมีส่วนร่วม

หัวเรื่อง:การสำรวจความหลากหลายของเห็ดป่า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางอุทกวิทยาตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ต้นน้ำแม่กลอง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:การสืบต่อพันธุ์ของพรรณพืชตามธรรมชาติในพื้นที่ไร่ร้าง สถานีวิจัยต้นน้ำแม่กลองอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย: ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู

หัวเรื่อง:การตั้งตัวของพันธุ์ไม้บริเวณแนวรอยต่อป่าดิบเขาระดับต่ำ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ปุย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Img

ที่มา:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เครือข่ายงานวนิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย "ความรู้นิเวศวิทยาเพื่อการฟื้นฟู"

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชพรรณป่าดิบแล้งภายหลังการสัมปทานทำไม้ในพื้นที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จังหวัดตราด

Img

ที่มา:สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม.

หัวเรื่อง:มวลชีวภาพและสารอาหารในสวนป่าเพื่อผลิตไม้ล้อม ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

Img

ที่มา:สัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9: วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม.

หัวเรื่อง:การย่อยสลายของซากพืชในสวนป่าไม้โตเร็วที่ปลูกเพื่อผลิตพลังงานชีวมวล

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:การเติบโตและมวลชีวภาพของกล้าไม้ป่าชายหาด 15 ชนิด บริเวณป่าธรรมชาติและพื้นที่เปิดโล่ง ณ สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 9 วนวัฒนวิทยา การฟื้นฟูป่าตามแนวพระราชดำริฝ่าวิกฤตสิ่งแวดล้อม

หัวเรื่อง:อัตราการเติบโต และการรอดตายของไม้พื้นเมือง 3 ชนิดที่ปลูกเสริมในสวนป่าผสม อายุ 24 ปี ณ สถานีวิจัยวนเกษตรตราด

Img
12345678910...