Search Result of "การพัฒนา, การผลิต"

About 339 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตคีเฟอร์โดยใช้เชื้อบริสุทธิ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประมวล ทรายทอง

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายเอนก สวัสดีไทร)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยืดอายุการเก็บซอสพริก MJ Hot sauce และ MJ Ginger Sambal (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณ ณฐพร ว่องวิไลกุล)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อการควบคุมและป้องกันโภชนาการเกินในเด็ก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การขยายผลงานวิจัย I-Know สู่การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์เครื่องมือสำหรับร่วมสร้างความรู้ ติดตามข้อมูลและสถานการณ์และเครื่องมือช่วยขยายความสำหรับการอ่าน e-document and e-book (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางมุกข์ดา สุขธาราจาร, อาจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตจมูกข้าวกล้องอัดพองโดยใช้เครื่อง Collet extruder (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายจักรพันธ์ สอนใจ)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตสารสกัดจากข่อยเพื่ออุตสาหกรรมทางการแพทย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

12345678910...