Search Result of "การพัฒนาแบบจำลอง"

About 223 results
Img

งานวิจัย

โครงการเพื่อพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิสริยา บุญญะศิริ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาคุณสมบัติของลวดตัวนำยิ่งยวด (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาแบบจำลองวิถีเมแทบอลิซึมระดับจีโนมของ Cordyceps militaris (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาแบบจำลองระบบท่อ (2011)

ผู้แต่ง:Imgนิลุบล รังโคตร, ImgMr.Chaiwat Kayankarnnavy, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
12345678910...