Search Result of "การพัฒนาเด็กและเยาวชน"

About 7 results
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ภัทรา วยาจุต, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษานอกระบบ, การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต, การพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการใช้ ICT พัฒนาเด็กและเยาวชนให้รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์จากแหล่งเรียนรู้เอกสารสิทธิบัตรนานาชาติ และต่อยอดสิ่งประดิษฐ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

Researcher

นางสาว วรภัทร รัตนาพาณิชย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน กฎหมายธุรกิจ, กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Resume

Img

Researcher

นาง ภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยาสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. กังสดาล เชาว์วัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังคมวิทยา , สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, การประเมินผลกระทบด้านสังคม CSR, การวิจัยทางสังคมศาสตร์

Resume