Search Result of "การพัฒนาเชิงพื้นที่"

About 13 results
Img

ที่มา:วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่.

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน.

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น สกว.ภายใต้ชุดโครงการ “การสื่อสารเพื่อการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยในชุมชนและพื้นที่ ประจำปี 2559” (2017)

นักวิจัย:Imgดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:หน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC Unit) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้เสริมกากรำข้าวหลังสกัดน้ำมัน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส.วิภาวรรณ พรหมเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการท่องเที่ยวตลาดน้ำอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษาตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีราพร ทองปัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่แก่คณาจารย์ของคณะสังคมศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

Researcher

นางสาว ปิยะรัตน์ วิจักขณ์สังสิทธิ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume