Search Result of "การพัฒนาอาชีพ"

About 201 results
Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดอุดรธานี (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)กรมส่งเสริมการเกษตร

หัวเรื่อง:การตรวจเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบขาวอ้อยโดยวิธี Nested PCR

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการที่ดินเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรไทย:ความท้าทายในการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร (2017)

หัวหน้าโครงการ:ดร.แพรวรวี เคหะสุวรรณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุวรรณา นาควิบูลย์วงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.แพรวรวี เคหะสุวรรณ, Imgดร.อาภาพรรณ พัฒนพันธ์ุ์

แหล่งทุน:สำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาการวางแผนทางการเงินและจัดการหนี้ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรผสมผสาน กรณีศึกษา “กลุ่มพัฒนาอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกิตติมา งามวิไลกร, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ และในบางพื้นที่ของสถานีวิจัย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสุรพล เช้าฉ้อง, Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนายสุเมศ ทับเงิน, Imgดร.กิ่งกานท์ พานิชนอก, Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์, Imgนายประยูร เพียตะเณร, Imgนายบุญร่วม จันทร์ชื่น, Imgนางพรรณญาฎา ฉายศรีสุริยศ, Imgนายสกล ฉายศรี, Imgนายวีระยุทธ แสนยากุล, Imgนายเวช เต๋จ๊ะ, Imgนางสาววราภรณ์ ยานะ, Imgนายวิชัย แสนยากุล, Imgนายวิศัลย์ เธียรเสถียรพงษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...