Search Result of "การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

About 180 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเทคโนโลยี และนวัตกรรมสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบตรวจวัดพฤติกรรมดินถล่ม

Img

ที่มา:กาประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีประทุม ครังที่ 7 ประจำปี 2555 เรื่อง "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หัวเรื่อง:เทคนิคเหมืองข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ม.อ.ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 (2553) สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Multidisciplinary Studies on Sustainable Development)

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การสร้างทุนทางปัญญาเพื่อการพัฒนาหลักสูตรอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร "สหวิทยาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมของการงทุนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนของโรงผลิตพลังงานไฟฟ้า จากชีวมวลในโรงสีข้าว

Img
Img

งานวิจัย

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์, Imgดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

Img

งานวิจัย

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลดีเด่นอันดับ 1 จากการประกวดโครงการ “ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 หรือ Sci & Tech Initiative and Sustainability Award (STISA) (2012)

ผลงาน:การศึกษาเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการรับซื้อปลาทูน่าด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy

นักวิจัย: Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์ Imgศุทธหทัย โภชนากรณ์

Doner:สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1 (2008)

ผลงาน:KU Wax

นักวิจัย: Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

Doner:สมาคมวิศวเคมี และเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 2 "สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

หัวเรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอนวิชาตัวแบบความน่าจะเป็นเบื้องต้นที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยแนวหน้าด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img
Img
123456789