Search Result of "การพัฒนาสูตร"

About 137 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรซาลาเปาไส้ลาวา (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษา ภูคัสมาส

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณอัญญารัตน์ โอจริยาพิทักษ์)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรซอสพริกต้นแบบ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพิศมัย ศรีชาเยช, Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณธนัญพัชญ์ ศักดิ์ศิริโสภาค)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรน้ำจิ้มอาหารญี่ปุ่น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางสาวพรรณพนิช กองกิริต)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรเกี๊ยวปลา (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายมงคล พึงพิพัฒน์)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรกุ้งพันอ้อย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณสุพงศ์ วังถนอมศักดิ์)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำฟักทองสเตอริไรส์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัทคาโบะ (ประเทศไทย)จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกรรมวิธีการผลิตแหนมพร้อมบริโภค ตลอดจนกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหนมในชื่อ "ข้าวยำแหนมทอด" (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgภครมล ยิ้มแย้ม

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณวลัยพร ตอมพุดซา บ้านเลขที่ 5/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรเครื่องดื่มสุขภาพน้ำเต้าหู้ผสมน้ำผักผลไม้รวม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณกาญดา พิทักโชคชัย)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตน้ำจิ้มซีฟู้ด (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายชาญเดช เดชอนันตชาติ)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตไตปลาแห้งเพื่อคงรสชาติและยืดอายุการเก็บรักษา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgภูวิษณุ์ โพธิสุข

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณอนุตาร์ นุ่มนวล บ้านเลขที่ 193 หมู่ที่ 8 ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80250)

Img

งานวิจัย

วิจัยและพัฒนาสูตรอาหารและคุณภาพอาหารไก่ไข่ เพื่อปรับปรุงสมรรถภาพการผลิต คุณภาพไข่ และลดต้นทุนอาหาร (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางภคอร อัครมธุรากุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสุชาติ สงวนพันธุ์

แหล่งทุน:สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กพส.

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตซอสส้มตำเอนกประสงค์ในภาชนะบรรจุปิดสนิท (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgภูวิษณุ์ โพธิสุข

แหล่งทุน:บริษัทบลูเลนด์ดีวิลอปเม้นท์ จำกัด เลขที่ 60 ซอยเพิ่มสิน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

1234567