Search Result of "การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์"

About 14 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้บริบทการเรียนการสอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. ระดับประถมศึกษา (ป.1-6)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนผ่านคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้แบบคัดกรองนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวฐาปณีย์ แสงสว่าง, Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายธัชทฤต เทียมธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการฝึกอ่านออกเสียงภาษาไทย: ส่วนของพยางค์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการจัดการการเรียนการสอนผ่านเว็บกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ: ภาษาอังกฤษ ช่วงชั้นที่ 3

ผู้เขียน:Imgธุวนนท์ บาลโพธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย ธัชทฤต เทียมธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์, การวัดและประเมินผลการศึกษา, การวิจัยและสถิติทางการศึกษา

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การบ่งชี้ คัดกรอง วินิจฉัย และให้ความช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้นบกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม : การพัฒนาแบบประเมินระดับความสามารถและความต้องการจำเป็นพิเศษของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, Imgนายธัชทฤต เทียมธรรม, อาจารย์, Imgนางสาวฐาปณีย์ แสงสว่าง

Img

Researcher

ดร. ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาพิเศษ, จิตวิทยาโรงเรียน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ฐาปณีย์ แสงสว่าง

ที่ทำงาน:ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Executive Function, Research Methods in Special Education, Construction and Utilization of Standardized Test

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume