Search Result of "การพัฒนาสหกรณ์"

About 24 results
Img

งานวิจัย

โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์ (2002)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ปีที่ 4

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาสหกรณ์บริการศุภนิมิตจตุจักร จำกัด ให้เป็นองค์กรพัฒนาชุมชน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิเคราะห์แนวทางเพิ้อการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ใช้บริการเงินกู้กองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของสมาชิกต่อการพัฒนาสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรสุพรรณบุรี จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:ImgSutisa ROMPOTHONG

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เสกสม อาตมางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุกัญญา จัตตุพรพงษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาจัดทำแผนธุรกิจและแนวทางการปรับปรุงเพื่อพัฒนาสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดิน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สุชิน ปลีหะจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: สหกรณ์, การตลาด, การจัดการ , การจัดการธุรกิจ , การฝึกอบรม

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:เครือข่ายสารสนเทศเพื่อการพัฒนาสหกรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วิเคราะห์ลู่ทางพัฒนาสหกรณ์สู่การเป็นสหกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์อิบนูอัฟฟาน จำกัด

ผู้เขียน:Imgซามีรอ กามะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สยุมพร โยธาสมุทร, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:โครงการประสานงานชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสหกรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์

12