Search Result of "การพัฒนาศักยภาพ"

About 479 results
Img
Img
Img

ที่มา:เงินส่วนกลาง มก.ปีงบประมาณ 2555 จากโครงการพัฒนาศักยภาพ มก.(เงินอุดหนุนทั่วไป)

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพของแหล่งดำน้ำเรือจม กรณีศึกษาเรือรบหลวงสัตกูด บริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฐร์ธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 20 กิโลวัตต์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มก.

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ ม.เกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การออกแบบระยะห่างและความสูงที่เหมาะสมของกังหันลมสำหรับเป็นแผงกั้นลมบนทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นัญพร อินทรเทพ, อาจารย์, Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการอาหารปลอดภัยของผุ้กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพ มก.

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย

Img

ที่มา:กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการรณรงค์อย่าหลงเชื่อง่าย ปี 2553

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเพิ่มประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์ของใบพัดกังหันลม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชนินทร์ ตรงจิตภักดี, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นัญพร อินทรเทพ, อาจารย์, Imgดร.พงศ์ธร พรหมบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงเชิงผลกระทบจากโรคไข้หวัดนกของการเลี้ยงไก่หลังบ้านในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธานีรัตน์ สานติวัตร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การตรวจสอบโรคที่ติดมากับเมล็ดข้าว และ จุดตัดสินใจเพื่อการคลุกเมล็ด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและให้คำปรึกษาระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมขนาด 20 กิโลวัตต์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก มก. ต่อเนื่อง ๓ ปี ในส่วนของมหาวิทยาลัย ๗๕% จากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี ๒๕๕๔ จากรายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ มก. (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หัวเรื่อง:โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับแม่พิมพ์รวดเร็วและวัสดุแบบไล่สัดส่วนของส่วนผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ของ สกว. สกอ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรครวงไหม้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ของข้าวในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

12345678910...