Search Result of "การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวจุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ

หัวเรื่อง:การหมักเชื้อ LAB ในน้ำมะพร้าวและเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว เพ็ญสินี กิจค้า, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ภาษาศาสตร์, สัทศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

Researcher

นางสาว จุรีวรรณ จันพลา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาง วลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและการตลาด, การจัดการธุรกิจเกษตร

Resume