Search Result of "การพัฒนารายวิชา"

About 13 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบและพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยยึดแหล่งการเรียนรู้เป็นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้เขียน:Imgสริตา บัวเขียว

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgสิรจิตต์ เดชอมรชัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารายวิชาหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมที่เหมาะสม สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผู้เขียน:Imgถาดทอง ปานศุภวัชร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำวรรณคดีไทยมาพัฒนารายวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเคหะท่าทราย กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgนายศุภฤกษ์ ทานาค, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์, ImgKamol Phoyen

กรรมการวิชาเอก:Imgสิรจิตต์ เดชอมรชัย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารายวิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โดยยึดหลักการทำงานของสมอง สำหรับนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย ระดับปริญญาตรี

ผู้เขียน:Imgอภิรัตน์ดา ทองแกมแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgวาสนา ฤทธิ์ไธสง, Imgสิทธิกร สุมาลี

กรรมการร่วม:Imgดร.แม้นมาศ ลีลสัตยกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การพัฒนารายวิชาทักษะการสอนเคมีเพื่อพัฒนาความรู้ในเนื้อหาบูรณาการกับวิธีการสอน (Pedagogical Content Knowledge) สำหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อการเตรียมการการศึกษาในขั้นอุดมศึกษา

ผู้เขียน:Imgประเทืองสุข ยังเสถียร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมถวิล ธนะโสภณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศิริรัตน์ นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครู (Teacher Professional Development), การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Inquiry), สิ่งแวดล้อมศึกษา (Environmental Education), การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom Action Research), การจัดการเรียนรู้ชีววิทยา (Teaching and learning biology), สะเต็มศึกษา (STEM education)

Resume