Search Result of "การพัฒนาผลิตภัณฑ์"

About 4669 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เมล็ดฟักทองเพื่อสุขภาพ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณอรัญตรี ไชยเคน ที่อยู่ 99/39 หมู่ที่ 13 หมู่บ้านเดอะภูธารา ถ.พัฒนาการ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150)

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตข้าวโพด (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษํท อาหารสยาม จำกัด (มหาชน)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกหม่อนอบแห้ง (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนอบกรอบ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

แหล่งทุน:บริษัทอนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาไทย Dairy-Free (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร

แหล่งทุน:บริษัท โกลเบิลฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท แฮปปี้บิส จำกัด

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญญาหารผสมรังนก (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, Imgดร.สิรินันท์ ชมภูแสง

แหล่งทุน:บริษัท เอสทีโชติโก จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษา ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท พีเอ็มจี ฟู้ดส์ 74 จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงป่นอนามัย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณวุฒิชัย แห่วตระกูลปัญญา)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำลูกหม่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวบุศราวรรณ ไชยะ, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเต้าหู้เตาถ่าน (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายศิวกร เอี่ยมเอก)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวพร้อมดื่ม (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท Pearl Royal จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาช่อนแดดเดียว (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอุษา ภูคัสมาส

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณ พนิดา สุขสันต์ไพศาล)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สาหร่ายหน้าทุเรียนกรอบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณจิณณวัตร จันทร์เจียรัตน์)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แยมลูกหม่อน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอัญชลี ศรีวิไล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgนางสาวนงนุช กัณฑานนท์, Imgรังสิมา เก่งการพานิช

แหล่งทุน:มก.-ธกส. (โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าว (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ส.ณัฐฐิกา ณ พัทลุง)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุ้กกี้ทุเรียน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นางณัฐธิดา บุณยะกาญจน)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้ (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชิดชม ฮิรางะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเพ็ญพิมล จาตุรนต์รัศมี

แหล่งทุน:กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

12345678910...