Search Result of "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ"

About 17 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัยด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยการสร้างสรรค์ผลงาน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของครูสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย

Img
Img

ที่มา:คณะวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษ ปัญหา และความต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของพนักงานส่วนหน้าในธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทในเมืองพัทยา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้สื่อมวลชนเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวศุภาภาส คำโตนด, อาจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

HOW ECONOMICS EXPLAINS LABOUR’S ENGLISH LANGUAGE SKILL IMPROVEMENT

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanokwan Chancharoenchai, Associate Professor, ImgDr.Wuthiya Saraithong, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

Researcher

นาง ปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การแปลภาษาอังกฤษ, การสื่อสารภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ

Resume

Img

งานวิจัย

ความพร้อมของครูในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสำหรับครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Img

Researcher

นางสาว ศุภาภาส คำโตนด, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ภาษาอังกฤษ, ภาษาศาสตร์, ภาษาอังกฤษการโรงแรม, ภาษาอังกฤษสำหรับนักบัญชี

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ภาษาอังกฤษ, ภาษาและการสื่อสาร , เทคโนโลยีกับการสื่อสาร, ภาษาอังกฤษเฉพาะทาง

Resume

Img

Researcher

ดร. นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Curriculum Development, Spoken Language, ESP, Course Design

Resume

Img

Researcher

นาย ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:English, English for Service Industry, Linguistics / Corpus Linguistics, Teaching and Learning Vocabulary, Word lists

Resume

Img

Researcher

ดร. กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:International Economics, Development Economics

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิยา สาหร่ายทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การค้าระหว่างประเทศ, ขนส่ง Logistics

Resume