Search Result of "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน การสื่อสารเพื่อการพัฒนา สิ่งแวดล้อมศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน"

About 1 results
Img

Researcher

ดร. อภิญญา อุดมเวช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน การสื่อสารเพื่อการพัฒนา สิ่งแวดล้อมศึกษา การพัฒนาที่ยั่งยืน

Resume