Search Result of "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

About 550 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ปี 2556-2559 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความต้องการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจริยา สุพรรณ

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์

12345678910...