Search Result of "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์"

About 507 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาและพัฒนาตัวแบบการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ปี 2556-2559 (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันธวุฒิ ลีอมรสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ถวิกา เมฆอัคฆกรณ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของสาขาวิชาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Img

งานวิจัย

กระบวนทัศน์และทิศทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภรักษ์ อธิคมสุวรรณ, อาจารย์

แหล่งทุน:งบอุดหนุน โครงการวิจัย เงินรายได้โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน (ภาคพิเศษ)

12345678910...