Search Result of "การพัฒนาตัวชี้วัด"

About 40 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพทางจุลินทรีย์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวชี้วัดเปลี่ยนสีได้สำหรับช่วยการออกแบบกระบวนการผลิตทางความร้อนของอาหาร (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgCarmen Moraru

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

การพัฒนาตัวชี้วัดความพอเพียงในอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย (2015)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวชี้วัดการเน่าเสียของอาหารสำหรับติดตามการเสื่อมคุณภาพทางจุลินทรีย์

Img
12