Search Result of "การพัฒนาชุมชนเกษตร"

About 6 results
Img

งานวิจัย

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนริศรา อินทะสิริ, อาจารย์, Imgนางสาวจิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการศึกษาศักยภาพเพื่อพัฒนางานบริการวิชาการของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรสู่สังคม ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

Img

Researcher

ดร. ดนชิดา วาทินพุฒิพร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน , นวัตกรรมสังคมและภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนเกษตร , การท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

นาย เกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานส่งเสริม, ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ศูนย์เรียนรู้ชุมชน , ศูนย์เรียนรู้เสมือน

Resume

Img

Researcher

นางสาว นริศรา อินทะสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร, สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร, ส่งเสริมการเกษตร, การจัดการความรู้ กระบวนการเรียนรู้ผู้ใหญ่, การศึกษาตลอดชีวิตและการพัฒนามนุษย์

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

Resume