Search Result of "การพัฒนาครู"

About 170 results
Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการบริหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img Img

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิกุล เอกวรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พรทิพย์ ไชยโส, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เรณุมาศ มาอุ่น, ศาสตราจารย์, Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมภพ สุวรรณรัฐ, อาจารย์, Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นาทรพี ผลใหญ่, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img
Img

งานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาครูภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Coaching and Mentoring (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การวิจัยประเมินโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, Imgดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อัจฉรา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาครู ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชนิศวรา เลิศอมรพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์, Imgดร.อัจฉรา นิยมาภา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ปิรัญญา บุนนาค, Imgผศ.ดร.ธีรเดช ชื่นประภานุสรณ์, Imgรศ.สมศรี กิตติศรีวรพันธุ์

แหล่งทุน:สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 2

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

123456789