Search Result of "การพัฒนาครู"

About 172 results
Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการบริหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Img
Img

การประชุมวิชาการ

แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาครูอาชีวศึกษา (2013)

ผู้แต่ง:ImgDr.Sompop Suwannarat, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทบาทของผู้บริหารกับการเป็นโค้ชเพื่อพัฒนาครูบนฐานเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์, Imgพัชนา อินทรัศมี, Imgรศ.ดร.ศิริยุภา พูลสุวรรณ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED Foundation) ภายใต้การดำเนินงานของกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123456789