Search Result of "การพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง"

About 8 results
Img

งานวิจัย

การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การนำศีลสมาธิปัญญามาใช้ในกระบวนการกลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองของ นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgสมจิตร เกิดปรางค์

ประธานกรรมการ:Imgวสันต์ ทองไทย

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgรุ่ง เจนจิต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวเรื่อง:การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบริการให้คำปรึกษาและการให้คำปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองและวิธีคิดตามแนวโยนิโสมนสิการ ของนักเรียนที่มาจากครอบครัวแตกแยกในโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์

ผู้เขียน:Imgจันทร์เพ็ญ พันธ์จันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.อาภา จันทรสกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุปรีดา ญาณภิรัต, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว เอื้ออนุช ถนอมวงษ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาคลินิก, สุขภาพจิต, การทดสอบทางจิตวิทยา, เด็กและเยาวชนกระทำผิด

Resume

Img

Researcher

ดร. อรพิน สถิรมน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาการให้คำปรึกษา , จิตวิทยาคลินิก

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พนมพร พุ่มจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จิตวิทยาคลินิก, การให้การปรึกษาทางจิตวิทยา, จิตวิทยาเชิงบวก

Resume