Search Result of "การพัฒนา (development)"

About 27 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการออกแบบและเขียนแบบ อาคารท่อส่งน้ำแบบปากแตร

ผู้เขียน:Imgนิคม คงสุวรรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศึกษาการพัฒนาด้านการเกษตรของเกษตรกร อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgอำพล เบญจศานต์

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา สวรรยาธิปัติ

กรรมการร่วม:Imgนางรัตนวรรณ รุณภัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเว็บไซต์สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการจัดการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgนายณรงชัย บุญศรี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตนมถั่วเหลืองแบบรวดเร็วสำหรับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ผู้เขียน:Imgสุรพงศ์ ภู่รุ่งเรืองผล

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญขวัญ ชมปรีดา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

ระบบทดสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgNatsupapong Baramethsakun

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง รสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

Resume

Img

Researcher

นาย ไพบูลย์ ชั้นเจริญศรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย เทพบุตร เวชกามา

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพคาว - หวาน ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสำหรับเด็กวัยเรียน จากข้าวกล้องงอก ธัญพืช และผลผลิตทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนางเย็นใจ ฐิตะฐาน, Imgนางสาวสมจิต อ่อนเหม, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

Img

Researcher

นาย อัมพร บัวที

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

Resume

Img

Researcher

ดร. นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การแปรรูปสัตว์น้ำ

Resume

Img

Researcher

นางสาว จิรัฐินาฏ ถังเงิน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สาขาการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาง อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเลี้ยงไหม, ผลิตภัณฑ์จากไหม

Resume

Img

Researcher

ดร. เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสื่อสารเพื่อการพัฒนา, การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์, เทคโนโลยีการศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย ชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว คนึงรัตน์ คำมณี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ส่งเสริมการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil Microbiology

Resume

Img

Researcher

นาย ลิขิต ชูชิต

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงคลองวาฬ (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:แพลงก์ตอนวิทยา (plomktology), การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (Aquaculture)

Resume

Img

Researcher

ดร. รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธุรกิจเกษตร, การจัดการสินค้าเกษตร

Resume

12