Search Result of "การพองตัว"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ผลของการเติมไข่ขาวจากไข่เป็ดต่อสมบัติการพองตัว การละลายและการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้าวเจ้า

Img

ที่มา:Thai Journal of Physics

หัวเรื่อง:มารู้จักจักรวาลแบบพองตัวกันเถอะ!: ตอนแรก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยการพองตัวของมอลต์สกัดจากกระบวนการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งบางส่วน

ผู้เขียน:Imgรสลิน ธนทิพยกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เชาว์ อินทรประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วารสารอาหาร

หัวเรื่อง:ผลของน้ำตาลซูโครสต่อการเกิดเจลาติไนเซชัน การพองตัวและลักษณะของเม็ดสตาร์ชข้าวเมื่อได้รับความร้อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การทำแห้งโปรไบโอติกเพื่อยืดอายุเก็บรักษา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการเติมไข่ขาวจากไข่เป็ดต่อสมบัติการพองตัว การละลายและการเปลี่ยนแปลงความหนืดของแป้งข้าวเจ้า

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การทำไม้อาบกาวอัดจากไม้บางยางพารา (1998)

ผู้แต่ง:ImgDr.Somwang Khantayanuwong, Associate Professor,

วารสาร:

Img

การประชุมวิชาการ

การทำแห้งโปรไบโอติกเพื่อยืดอายุเก็บรักษา (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การทำพองข้าวเกรียบกุ้งสำเร็จรูปด้วยไมโครเวฟในเชิงพาณิชย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนส. คริษฐา เจริญพจน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

Researcher

ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว นราพร พรหมไกรวร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์ของแป้งจากพืชหัว, สารพฤกษเคมีสำคัญ และความสามารถในการต้านออกซิเดชันในพืชหัว

Resume

Img

Researcher

ดร. มังกร โรจน์ประภากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ประจงเวท สาตมาลี

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:แป้ง สตาร์ช และการใช้ประโยชน์, Flour and Starch

Resume

12