Search Result of "การฝึกออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน"

About 7 results
Img
Img

Researcher

นาย พรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาพลศึกษา

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกออกกำลวยการแกว่งแขนที่มีต่อสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพรเทพ ราชรุจิทอง, อาจารย์, Imgนายสุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปรัชญาและหลักการพลศึกษา, เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ทางพลศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย ชาญชัย ขันติศิริ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กีฬายิมนาสติก การเป็นผู้ฝึกนักกีฬา, สรีรวิทยาการออกกำลังกาย, วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย, สมรรถภาพทางกาย

Resume

Img

Researcher

นาย สุริยัน สุวรรณกาล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย, การสอนกรีฑาลู่ และลาน, การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย พีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:หลักและวิธีสอนพลศึกษา, จิตวิทยา การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์, หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา, กีฬาฟุตบอล นันทนาการ

Resume