Search Result of "การฝึกอบรมและการพัฒนา"

About 22 results
Img
Img
Img

ที่มา:การประเมินผลการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารระดับต้น สำหรับหัวหน้าส่วนและเทียบเท่า ปีงบประมาณ 2554

หัวเรื่อง:Adiministator Training Evaluation

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว นพพร เลิศประเสริฐ

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของพนักงานธนาคารกสิกรไทยที่มีต่อการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหาร

ผู้เขียน:Imgศุภวัฒน์ เนียมนุ้ย

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทและผู้ประกอบการในหมู่บ้านต่อการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

ผู้เขียน:Imgนิจรินทร์ โอภาสเสถียร

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:กรมพัฒนาที่ดิน

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร/เกษตรอินทรีย์ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

Researcher

ดร. สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารการศึกษา, เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (AI), การประกันและประเมินคุณภาพการศึกษา

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมในการพัฒนาหัวหน้างานของกรมป่าไม้

ผู้เขียน:Imgสนิท บุญพิทักษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสำรวจสมรรถวิสัยของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม กรมการพัฒนาชุมชน

ผู้เขียน:ImgSurasak SOSSARN

ประธานกรรมการ:Imgนางพุทธชาติ ชุณสาคร, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายกิตติ พัชรวิชญ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารสมาคมนักวิจัย ในความอุปถัมป์ของสภาวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกิจการของคนไทยและกิจการร่วมทุนกับต่างชาติในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับพนักงานใหม่ของบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด

ผู้เขียน:Imgปกรณ์ สุปินานนท์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มธุรส จงชัยกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเพิ่ม สุรักษา

Img

Researcher

นาย ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายการศึกษา วิจัยและพัฒนา สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ฝึกอบรม, ส่งเสริมการเกษตร, การส่งเสริมโคเนื้อ/การเกษตรยั่งยืน//พัฒนาสถาบันเกษตร

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฑามาศ ทวีไพบูลย์วงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12