Search Result of "การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพหัวหน้าภาค/ หัวหน้าฝ่ายของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

ผู้เขียน:Imgอกนิษฐ์ หงสวีณะ

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการวิชาเอก:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้เรื่อง การใช้ สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช สำหรับเกษตรกรหมู่บ้าน ป่าไม้ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgพิสมัย วิบูลย์พันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอัจฉรา นวจินดา

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวประพีร์ วิราพร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ของสถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร

ผู้เขียน:ImgNipa KHAUNKUAB

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีรพงศ์ ทิพนาค, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเจริญศักดิ์ โรจนฤทธิ์พิเชษฐ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลโครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคคลากรสาธารณสุข หลักสูตรสมุนไพรกับการสาธารณสุขมูลฐาน ของสำนักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgสุมณฑา วงศ์เงิน

ประธานกรรมการ:Imgนายสุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธนวรรธน์ อิ่มสมบูรณ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวสายสมร ศรีสุขประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สำนักงานฝึกอบรมและพัฒนา การรถไฟแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgพรเพ็ญ ศาลากลาง

กรรมการวิชาเอก:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิทย์ คำแสง

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในปี 2547

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การติดตามผลการนำความรู้ไปปรับใช้ ในการปฏิบัติงานภายหลังการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนานักบริหารระดับปศุสัตว์อำเภอ

ผู้เขียน:Imgชัยณรงค์ รัตนนาวินกุล

ประธานกรรมการ:Imgวัฒนา สวรรยาธิปัติ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรัตนวรรณ รุณภัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุชา จันทร์เอม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการฝึกอบรมอาสาพัฒนาปศุสัตว์ ประจำตำบล (อพปต.) ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2536

ผู้เขียน:Imgราตรี ไชยคำภา

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกอบรมการพัฒนาวิชาชีพครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2537

ผู้เขียน:ImgSupin THONGTHAI

ประธานกรรมการ:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายบรรเทา กิตติศักดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในปี 2547

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในปี 2547

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในปี 2547

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความต้องการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรอบรู้ทางการบริหารธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดย่อมจังหวัดสกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ในปี 2547

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของแกนนำผู้สูงอายุในระดับหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน:Imgศรีสุรางค์ สุขสวัสดิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.กรัณฑรัตน์ บุญช่วยธนาสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123