Search Result of "การฝึกอบรมทหารกองประจำการ"

About 4 results
Img

Researcher

นาง เจียมจิตร ชวกร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สาขาการเงิน

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเงินภาคเอกชน, การเงินภาคสถาบันการเงิน, การเงินภาคสาธารณะ

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การเงินธุรกิจ

Resume