Search Result of "การฝึกอบรม"

About 1548 results
Img
Img

ที่มา:เงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริมเคหกิจเกษตรของเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรประจำอำเภอในภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อบริการให้ยืมสื่อด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพนม เกิดแสง

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การผลิตเยื่อและกระดาษจากเนื้อไม้กัญชง

Img

ที่มา:วารสารวิจัยและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การผลิตกระดาษจากเปลือกกัญชงด้วยมือแบบไทย

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจห้วยหมอนทองพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของชุมชนในพื้นที่โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความต้องการในการพัฒนาอาชีพการทำนาข้าวของเกษตรกรชุมชนบ้านตะแบกงาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตร ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพพร เลิศประเสริฐ

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร "อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ" ปี พ.ศ.2544 - ปี พ.ศ.2551

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลิตรายการวิทยุ "ม.ก.พบประชาชน"

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายอนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร"อัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับ" ปี พ.ศ.2544-2551(ปีงบประมาณ 2552)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์, Imgนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลการใช้นำหมักสารสกัดชีวภาพจากมูลสัตว์ บิวเวอร์เรียน สารสกัดสมุนไพรและแมลงศตรูธรรมชาติในการป้องกันกำจัดเพลี้ยแป้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน (JiCA/DTEC)

หัวเรื่อง:การศึกษาและการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตรการเกษตรยั่งยืนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเพิ่ม สุรักษา

Img

ที่มา:เงินงบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเงินรายได้ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืน: ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางของเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การวิจัยศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการประกอบอาชีพการทำสวนยางพาราของเกษตรกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:.....

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:.....

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

12345678910...