Search Result of "การฝึกอบรม"

About 1566 results
Img
Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การศึกษาติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้การฝึกอบรมในโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเพิ่ม สุรักษา

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตรที่สูงและแหล่งบริการที่เกี่ยวข้อง ในอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งบริการที่เกี่ยวข้องในภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภณัฏฐ์ ยุกตะนันท์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชนนิคมการเกษตร ต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนพพร เลิศประเสริฐ

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ประสิทธิผลของการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำของนักบริหารระดับกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 57

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุปรียา เมียนเพชร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของกลุ่มวิสาหกิจห้วยหมอนทองพัฒนา อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของชุมชนในพื้นที่โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความต้องการในการพัฒนาอาชีพการทำนาข้าวของเกษตรกรชุมชนบ้านตะแบกงาม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรารัตน์ ณรงค์วงศ์วัฒนา

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลต่อการพัฒนาการเกษตรในภาคตะวันออก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาคร ชินวงค์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวของชาวนาชั้นนำในจังหวัดพิษณุโลก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:.....

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกันยารัตน์ เชี่ยวเวช

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:.....

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐและเอกชน ของสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติ สิมศิริวงษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริมเคหกิจเกษตรของเจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรประจำอำเภอในภาคตะวันตก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกาญจเนศ อรรถวิภาคไพศาล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มก.

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อบริการให้ยืมสื่อด้วยไมโครคอมพิวเตอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพนม เกิดแสง

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวเรื่อง:การศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการในโครงการผลิตและพัฒนาสื่อเพื่อการส่งเสริม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายไพโรจน์ สังข์เดช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

หัวเรื่อง:ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ธ.ก.ส. ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิลุบล สุขภาพ

12345678910...