Search Result of "การฝึกงาน"

About 41 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2549 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนามุมมองธรรมชาติสำหรับวิทยาศาสตร์ของครูก่อนประจำการผ่านการฝึกงานวิทยาศาสตร์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProfessor Dr. William F. McComas

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ปัญหาด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นที่พบในการฝึกงาน: กรณีศึกษาผู้เรียนวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวราลี จันทโร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนภัส สนธิรักษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยภาควิชาภาษาตะวันออก ประจำปีเงินงบประมาณรายได้ปีพ.ศ.2562

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กระบวนการจัดการฝึกงานของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ฝึกงานในโรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการฝึกงานเฉพาะด้านทางคหกรรมศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกฤษณา ไพศาล, อาจารย์

123