Search Result of "การผสมเทียม"

About 81 results
Img

การประชุมวิชาการ

น้ำเชื้อช้างแช่แข็งและการผสมเทียมในช้างไทย (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Nikorn Thongthip, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผสมเทียมแม่สุกรโดยการลดความเข้มข้นอสุจิต่อโด๊ส (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ทับเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาโปรกรมเหนี่ยวนำการตกไข่ และผสมเทียมตามระยะเวลาทีกำหนดต่อการสืบพันธุ์ของโคเนื้อ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, Imgดร.สุธิษา มาเจริญ, อาจารย์, Imgนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, Imgนายสมพร ปุ่นโก๋

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตกระบือและโค สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่33 การผสมเทียมสุกร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่33 การผสมเทียมสุกร
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: 1mMvlApQMCA
Updated: 2013-02-05T13:12:15.000Z
Duration: 547 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ตอนที่86 การผสมเทียมสุกร

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ตอนที่86 การผสมเทียมสุกร
Description:
Tags:
Category: Entertainment

VideoID: zaZ7WY_xtos
Updated: 2012-11-16T17:42:30.000Z
Duration: 560 seconds


Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:ปลาดุก - การผสมเทียมปลาดุก

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: ปลาดุก - การผสมเทียมปลาดุก
Description: ภูมิปัญญาแผ่นดิน
Tags:
Category: Education

VideoID: tlpJbi2qM-k
Updated: 2012-12-15T01:59:37.000Z
Duration: 341 seconds


12345