Search Result of "การผสมเกสร"

About 143 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าผลผลิตพลับหวานชนิดที่มีสีเนื้อเปลี่ยนแปลงโดยการผสมเกสร (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง/แมลงผสมเกสร ในประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgผศ.ดร.อภิชัย ดาวราย

แหล่งทุน:CropLife Asia และทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
12345678