Search Result of "การผสมติด"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:ผลของการเหนี่ยวนำการเป็นสัดต่อความสมบูรณ์พันธุ์ในโคนมที่มีปัญหาผสมติดยาก

Img

ที่มา:วารสารสัตวบาล

หัวเรื่อง:การนำเปลือกไข่กลับมาใช้เป็นแหล่งแคลเซียมในอาหารไก่พันธุ์

Img

Researcher

นางสาว ปานชีวัน ปอนพังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:ปฐพีศาสตร์( Soil Science )

Resume

Img

Researcher

นาง จินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, เทคโนโลยีการหมัก

Resume

Img

Researcher

นาย ศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ผสมพันธุ์สุกร, ปรับปรุงพันธุ์สุกร

Resume

Img

Researcher

นาย นครไชย อันชื่น

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตนม) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตโคนม-โคเนื้อ , การผสมเทียมโค

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการเสริม พรอสตาแกลนดิน เอฟ ทู แอลฟา ในน้ำเชื้อพ่อสุกรต่อสมรรถภาพทางการสืบพันธุ์ของสุกรสาว

ผู้เขียน:Imgสุรพงษ์ ทองเรือง

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgAnuchai Pinyopummintr, Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตนม) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. นิรัตน์ กองรัตนานันท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย อาทิตย์ ปัญญาศักดิ์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตสัตว์, ระบบสืบพันธุ์สัตว์, สรีรวิทยาสัตว์, โภชนศาสตร์, พืชอาหารสัตว์

Resume

12