Search Result of "การผลิตและจำหน่าย"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลผลงานระดับดี ในการประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556 (2013)

ผลงาน:การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

นักวิจัย: Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถนะของระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานสำหรับหมู่บ้าน (กรณี หมู่บ้านเกาะจิก)

ผู้เขียน:Imgทรงพล ยุทธเกรียงไกร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายชัยวัฒน์ ชัยกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:สมรรถะของระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานสำหรับหมู่บ้าน (หมู่บ้านเกาะจิก)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในสหกรณ์ผู้ผลิตและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ นนทบุรี จำกัด

ผู้เขียน:Imgจิตราวดี สมบัติมล

ประธานกรรมการ:ImgNarong Koojaroenprasit

กรรมการร่วม:Imgดร.ชาญชัย เพ็ชรประพันธ์กุล, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการสาธิตระบบการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน

ผู้เขียน:Imgเอกประพันธ์ อักษรพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชาเอก:Imgเกศราพร วรรณนิธิกุล

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:แผนกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากเม่าในเขตจังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:Institutional Research in Higher Education Competitive Advantage

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโมเดลทางเทคนิคสำหรับระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน กรณีเกาะจิก

ผู้เขียน:Imgนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, อาจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบรับส่งข้อมูลระยะไกลแบบไร้สายของระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสานบนเกาะจิก

ผู้เขียน:Imgกฤษดากร อินทรวงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว รุ่งทิพย์ ไทยสม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการการตลาด

Resume

Img