Search Result of "การผลิตแบบยืดหยุ่น"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 33

หัวเรื่อง:ระบบเหตุการณ์วิยุตเชิงเส้นพีชคณิตการหาค่ามากที่สุด-การบวกในการควบคุมระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาขั้นตอนวิธีสำหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิตแบบยืดหยุ่นตามงาน

ผู้เขียน:Imgคเณศ พลอยดนัย

ประธานกรรมการ:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ไทม์เพทริเน็ตและการออกแบบการควบคุมทำนายแบบจำลองสำหรับพีชคณิตการหาค่ามากที่สุด-การบวกแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับในระบบการผลิตเชิงพลวัตเหตุการณ์วิยุต

ผู้เขียน:Imgปฐมพงศ์ เปรมโยธิน

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางวรวรรณ ศรีฉัตราภิมุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume