Search Result of "การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด"

About 44 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

เศรษฐศาสตร์การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:CIMMYT (Centro internacion al de Mejoramie nto de Maizy Trigo)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะต่าง ๆ และการรักษาสายพันธุ์แท้เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Img

งานวิจัย

การทดสอบพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมกึ่งการค้าในไร่กสิกร ปี 2558 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสดใส ช่างสลัก

แหล่งทุน:บริษัท ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

Img

ที่มา:ข้าวโพดและข้าวฟ่าง (จาก: สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของระยะปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอดพันธุ์ KBSC 605

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

[Source][Cache]

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างต้นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน : กรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgอรุโณทัย อุณหหิรัญพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

123