Search Result of "การผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร"

About 18 results
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย อณจ ชัยมณี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Machine Scheduling, Inventory Control, Production Planning

Resume

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลบทความ"ยอดเยี่ยม" (2014)

ผลงาน:แบบจำลองกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตในโรงงานผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อการผลิตอ้อย

นักวิจัย: Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

Doner:การประชุมวิชาการด้านการดำเนินงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Img
Img

Researcher

นาง สมร จริโมภาส

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย สมพจน์ คำแก้ว

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การจัดการโลจิสติกส์สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ AEC

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายอณจ ชัยมณี, อาจารย์, Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:การจัดการโลจิสติกส์สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมเกษตรรองรับ AEC

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายอณจ ชัยมณี, อาจารย์, Imgนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ประเทือง อุษาบริสุทธิ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. นิติรงค์ พงษ์พานิช

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การออกแบบเครื่องจักรกล, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, การสั่นสะเทือนเชิงกล

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยดำเนินงาน, การจัดการโซ่อุปทาน, การวางแผนและควบคุมการผลิต, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการวางแผนการผลิต

Resume

Img

Researcher

นาย เสกสรร สีหวงษ์

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว

Resume

Img

Researcher

นางสาว ปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนัญกรณ์ ใจผ่อง

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีระวิทยาการผลิตพืช อ้อย และพืชไร่, เทคโนโลยีการผลิตพืช การสร้าง Crop model, การผลิตพืชแบบแม่นยำ (Precision agriculture)

Resume