Search Result of "การผลิตสุกร"

About 32 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อสตรปโตคอคคัส ซูอิส ที่กระจายตัวอยู่ในการผลิตสุกรภาคกลางของประเทศไทย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐกานต์ มีขนอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับความเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการใช้อาหาร และต้นทุนการผลิตสุกรโดยใช้อาหารหมักด้วย ไบโอไซมส์ (BIOZYMES) )

ผู้เขียน:Imgม.ล. ศุภนิธิ ชุมสาย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

อุปสรรคที่สำคัญของนักเลี้ยงสุกรในขณะนี้ก็คือปัญหาเรื่องอาหารแพง และราคาสุกรเป็นๆต่ำจนทำให้ผู้เลี้ยงต้องประสพกับการขาดทุนหรือต้องเลิกล้มกิจการไป ซึ่งจะยังผลสะท้อนเกิดกับประชาชนผู้บริโภคในอนาคตที่จะต้องซื้อเนื้อสุกรราคาแพง เพราะสุกรขาดตลาดอันเป็นผลสืบเนื่องจากการที่อาหารมีราคาแพงขึ้นและราคารับซื้อสุกรเป็นในตลาดไม่ได้ส่วนสมดุลกันนั่นเอง ดังนั้นการจะแก้ไขหรือส่งเสริมให้มีการเลี้ยงสุกรในอนาคตจึงจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาทั้งสองให้สำเร็จลุล่วงไปเสียก่อน ถ้ามิฉะนั้นแล้วการส่งเสริมจะไม่ได้ผล เพราะนักเลี้ยงสุกรย่อมเข็ดขยาดต่อพฤติการณ์ในเรื่องราคาอาหารแพงและราคาสุกรเป็นๆนี้มาก

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 003, Issue 1, Jan 63 - Dec 99, Page 18 - 24 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การใช้ MAC ( Multimineral Chito Amino acid Bio Organic Chelate )แร่ธาตุอินทรีย์คีเลทในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสุกรอนุบาลและสุกรขุน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างการผลิตสุกรในประเทศไทย และการประเมินประสิทธิภาพของฟาร์มมาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์

ผู้เขียน:ImgPrapued AKSORNPHAN

ประธานกรรมการ:Imgนายสมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

หลอด แปรงกระโทก

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจเพื่อหาแผนการผลิตสุกรขุนที่เหมาะสมในจังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้เขียน:Imgวิทยาพงษ์ ธีระพงศ์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgเสาวลักษณ์ กู้เจริญประสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสังคมการรวมกลุ่มและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยใช้อุปกรณ์เสริมต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรขุน

Img

ที่มา:Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์)

หัวเรื่อง:การประเมินประสิทธิภาพเชิงกำไรของการผลิตสุกรฟาร์มมาตรฐานและฟาร์มทั่วไป

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสังคมการรวมกลุ่มและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยใช้อุปกรณ์เสริมต่อสมรรถภาพการผลิตสุกรรุ่น-ขุน เพศเมีย

ผู้เขียน:Imgภัทราวุธ ใหม่น้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, Imgพนัส ธรรมกีรติวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและต้นทุนในการผลิตสุกรขุนที่เลี้ยงภายในโรงเรือนระบบเปิดแบบมีอ่างน้ำและโรงเรือนระบบปิดแบบระเหยไอเย็นจากน้ำ

ผู้เขียน:Imgชูรัฐ ทองหนู

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาระบาดวิทยาทางโมเลกุลของยีนดื้อยาต้านจุลชีพในแบคทีเรีย Salmonella ที่แยกได้จากกระบวนการผลิตสุกร

ผู้เขียน:Imgพรรณนที แสนพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,กรุงเทพฯ.

หัวเรื่อง:ผลของขนาดอนุภาคของข้าวโพดและขนาดของเม็ดอาหารต่อกระบวนการอัดเม็ดอาหารและประสิทธิภาพการผลิตสุกรอนุบาล

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หัวเรื่อง:มาตรฐานความปลอดภัยสินค้าอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต เพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยอาหาร : สุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวนิดา สืบสายพรหม, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายประหยัด ทิราวงศ์, อาจารย์

12