Search Result of "การผลิตสับปะรด"

About 37 results
Img

งานวิจัย

การจัดการผลิตสับปะรดห้วยมุ่นแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองเชิงปริมาณเพื่อการพยากรณ์ปริมาณผลผลิตสับปะรด

ผู้เขียน:ImgWipaporn VEERAWAITAYA

ประธานกรรมการ:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบบันทึกต้นทุนการผลิตสับปะรดตามแนวทางเกษตรดีที่เหมาะสม

ผู้เขียน:Imgศิริรัตน์ แจ้งเรือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชุติมา ไวศรายุทธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อรรควุฒิ ทัศน์สองชั้น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การเกษตรเชิงระบบ

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณ์ ปริมาณการส่งออกและการผลิตสับปะรดกระป๋อง

ผู้เขียน:Imgพัชรี สำราญพิศ

ประธานกรรมการ:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเปรมใจ ตรีสรานุวัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบบัญชีของธุรกิจการผลิตสับปะรดกระป๋อง กรณีศึกษา บริษัทสับปะรดไทย จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgอัญมณี ไพโรจน์อุดมกิจ

ประธานกรรมการ:Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ลักษณะทางประสาทสัมผัสและการจัดกลุ่มของผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนจากสับปะรด 2 สายพันธุ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การทำนายคุณลักษณะของวัตถุดิบเพื่อการเตรียมสารบรรจุในสายการผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋อง

ผู้เขียน:Imgนฤมล ชมบุญมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgรวิพิมพ์ ฉวีสุข, ImgJirachai Buddhakulsomsiri

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ระดับชาติ ประจำปี 2552

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายคุณลักษณะของวัตถุดิบในสายการผลิตสับปะรดบรรจุกระป๋อง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 : สาขาพืช

หัวเรื่อง:สถานภาพการผลิตสับปะรดแปรรูปเป็นสับปะรดกระป๋องในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12