Search Result of "การผลิตพืชเศรษฐกิจ"

About 27 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การส่งผ่าน "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" สู่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะ กิตติภาดากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมพงษ์ เจษฎาธรรมสถิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายวัชระ ศรีสวัสดิ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

งานวิจัย

โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแลัเทคโนโลยีการผลิตพืชเศรษฐกิจ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.คฑาวุธ โสภาลุน, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัทเคมเทรด และบริษัทกรีนเวิลด์ ออร์คิด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ราคาและผลผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยโมเดลสถิติและโครงข่ายประสาทเทียม

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำน้อยแก้ปัญหาภัยแล้งในเขตจังหวัดลพบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจอายุสั้นที่เหมาะสมในลุ่มน้ำสาขาแม่กกตอนล่าง จังหวัดเชียงราย

ผู้เขียน:Imgนราธิป สุรรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยพัฒนาสู่องค์ความรู้ "เทคโนโลยี 52 สัปดาห์" เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้เกษตรกรด้วยการส่งผ่านระบบการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอ็จ สโรบล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงยุติธรรม

หัวเรื่อง:โครงการการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการผลิตพืชผักปลอดภัยจากสารเคมีแบบครบวงจรและการสร้างเครือข่ายธุรกิจชุมชนและการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนแก่ผู้ต้องขังเรือนจำชั่วคราวบนพื้นฐานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน)

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำน้อยในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตจังหวัดลพบุรี (ปีที่ 2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน : โครงการบรรเทาทุกผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในปี2549 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 โครงการฟื้นฟูและเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจของเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมในเขตจังหวัดภาคกลาง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, Imgนายสุดประสงค์ สุวรรณเลิศ, Imgนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. เอกวัต วิถีประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธาน การแพร่กระจาย, Systematics Phylogeography Biogeography, Systematics, Aquatic Insect

Resume

Img

Researcher

ดร. รักศักดิ์ เสริมศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร, การประมวลผลภาพทางการเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชเกิดจากเชื้อไวรัสและไฟโตพลาสมา, โรคของพืชตระกูลส้มและการจัดการ, โรคของกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ความหลากหลายทางทรัพยากรพืชสวน, พืชกลุ่มเฟินและพืชใกล้ชิดเฟิน (Ferns and Fern allies)

Resume

12