Search Result of "การผลิตพืชสมุนไพร"

About 10 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยเเละผลิตพืชสมุนไพรเเบบอินทรีย์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนโชติ ธรรมชาติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสิทธิพงศ์ สรเดช

แหล่งทุน:บริษัท โคคัน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว ศิริวรรณ ทิพรักษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์, การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์และGAP, การผลิตพืชสมุนไพร

Resume