Search Result of "การผลิตผัก"

About 150 results
Img
Img

งานวิจัย

ต้นแบบระบบการตรวจประเมินระบบผลิตผักตามมาตรฐาน GAP (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตผักอย่างยั่งยืนในภาคกลางของไทย (1998)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บัณฑิณี สูตรสุคนธ์, อาจารย์

แหล่งทุน:JSPS (โครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตผักคุณภาพเพื่อการค้าสำหรับกลุ่มเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดนครปฐม (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาคร ชินวงค์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตผักผงโดยกระบวนการทำแห้งแบบโฟมแมท (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ สกลไชย

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มรอบการผลิตผักคะน้าในโรงเรือนตาข่าย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกรุง สีตะธนี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงโรยข้าวจากเศษผักโขมที่ได้จากกระบวนการผลิตผักโขมแผ่น (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
12345678