Search Result of "การผลิตข้าวโพดฝักอ่อน"

About 44 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์

แหล่งทุน:บริษัท บลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

Img

ที่มา:บริษัท บลูริเวอร์โปรดักส์ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการการผลิตข้าวโพดฝักอ่อนด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรเทพ ชมภูนิตย์

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2011)

ผลงาน:ผลของระบบการจัดการธาตุอาหารพืชด้วยวัสดุธรรมชาติต่อการผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

นักวิจัย: Imgน.ส.รัตติญา พรมแสง Imgดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์ Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก Imgนายสุริยา สาสนรักกิจ

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพระดับชมเชย (2014)

ผลงาน:การจัดการธาตุอาหารพืชในแนวทางเกษตรอินทรีย์เปรียบเทียบกับปุ๋ยเคมี เพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อนต่อเนื่อง 3 ปีในชุดดินกำแพงแสน

นักวิจัย: Imgดร.อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์ Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร Imgรัตติญา นนทกรกิติกุล Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32

หัวเรื่อง:การประเมินสายพันธุ์แท้ข้าวโพดไร่เพื่อผลิตข้าวโพดฝักอ่อน

123