Search Result of "การผลิต (Production)"

About 33 results
Img

Researcher

นาย วุฒินันท์ คงทัด

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

Resume

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

หัวเรื่อง:ศึกษาสมบัติเชิงกลของกระดาษทำด้วยมือจากกาบกล้วยที่ต้มโดยใช้หม้อตัมความดัน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตแบบเกษตรผสมผสานของเกษตรกรผู้ปรับเปลี่ยนอาชีพจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำในตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgรัชนี สุขศรีวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการร่วม:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51

หัวเรื่อง:การประเมินความสำเร็จในการผลิตข้าวโพดหวานของไร่สุวรรณแบบมีพันธสัญญา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบการผลิตเพื่อการส่งออกของส้มโอในเขตจังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgเอมอร เลิศสำราญ

ประธานกรรมการ:Imgกวิศร์ วานิชกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนายฉลองชัย แบบประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาย อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล (ภาควิชาพืชไร่นา) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์อ้อยการปลูกอ้อยการเขตกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตนา ตั้งวงศ์กิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เครื่องจักรกลเกษตร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างอายุเมื่อคลอดลูกครั้งแรกและลักษณะการให้ลูกของสุกรสาวพันธุ์เพียเทรนและลาร์จไวท์ที่ถูกเลี้ยงดูภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgประณิธิ พลสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์, ImgMauricio A.Elzo, Imgดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นาง สาริมา สุนทรารชุน

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

นาย ปณิธาน รอดไทย

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์อ้อย, การปรับปรุงพันธุ์ข้าวบาเลย์เพื่อคุณภาพมอลท์, การปรับปรุงพันธุ์ละหุ่ง, การผลิตมันฝรั่ง, การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชโดยเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและCryopreservation

Resume

Img

Researcher

นาง สุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากไวรัสและไฟโตพลาสมา

Resume

Img

Researcher

ดร. วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงศัตรูพืชและวัชพืชโดยชีววิทยาโดยชีววิธี (Biological Control of Insect Pests and Weeds)

Resume

Img

Researcher

ดร. ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Plant Disease Control by Medicinal Plant Extract, Identification and Deteection of Plant Pathogenic bacteria, Biological Control of Plant Pathogenic bacterial

Resume

Img

Researcher

ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสกัดสารจากพืช และการทำสารให้บริสุทธิ์, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา

Resume

Img

Researcher

นาย กิตติศักดิ์ ศรีชมพร

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ไวรัสและไวรอยต์สาเหตุของโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช, การถ่ายยีนในพืช, เทคนิคทางด้านชีวภาพวิทยาโมเลกุล, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

Resume

12