Search Result of "การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา"

About 3 results
Img

งานวิจัย

ความรู้ เจตคติ และการปฏิเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาของนิสิตสาขาพลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:ความรู้ เจตคติ และการปฏิเกี่ยวกับการป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬาของนิสิตสาขาพลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย วรพงษ์ แย้มงามเหลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา,หลักสูตร, การประเมิน, การวิจัยทางพลศึกษา, จิตวิทยาการกีฬา, นันทนาการ, การป้องกันการบาดเจ็บทางกีฬา, Camping, เซปักตะกร้อ

Resume