Search Result of "การป้องกัน"

About 2020 results
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

โล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยส่วนบุคคลระดับชมเชย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่57วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2015)

ผลงาน:แนวทางการสร้างความร่วมมือทางการตลาดข้าวไทย

นักวิจัย: Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิศวกรรมการป้องกันมลพิษในประเทศไทย (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thumrongrut Mungcharoen, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ ตรวจสอบลักษณะ และการศึกษาทางทฤษฎี ของท่อนาโนที่มีการปรับหมู่ฟังก์ชันโดยพอลีไอโซพรีนและเมทัลโลซีนเพื่อเป็นสารขับเคลื่อนในดินปืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ

หัวเรื่อง:การประเมินนโยบายการป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มเยาวงชนของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์และวางแผนจัดการพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอรรณพ หอมจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:ระบบช่วยลงจอดอัตโนมัติโดยใช้วิทัศน์คอมพิวเตอร์และเซนเซอร์ทิศทาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผู้มีหน้ที่รายงานการทำ ธุรกรรมตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

Img

ที่มา:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำลายน้ำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำใช้ในบ้านให้เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐานNFPA

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:หน่วยปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

12345678910...