Search Result of "การป้องกัน"

About 1955 results
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

โล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานวิจัยส่วนบุคคลระดับชมเชย หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่57วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2015)

ผลงาน:แนวทางการสร้างความร่วมมือทางการตลาดข้าวไทย

นักวิจัย: Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

Doner:วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

Img
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หนา้ กากป้องกันสารเคมี (2020)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

หนา้ กากป้องกันสารเคมี (2020)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

วิศวกรรมการป้องกันมลพิษในประเทศไทย (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Thumrongrut Mungcharoen, Associate Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารระดับสูง หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนต์ชัย พินิจจิตรสมุทร, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาการแทรกแซงตลาดน้ำมันปาล์มของรัฐบาลและมาตรการป้องกันการทุจริต

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กาญจนา ศรีพฤทธิ์เกียรติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำลายน้ำแผนที่ภาพถ่ายออร์โธสีเชิงเลข มาตราส่วน 1/4000

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:วัสดุสังเคราะห์สำหรับตรวจวัดสารประกอบวัตถุระเบิด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย และทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเครื่องสูบน้ำใช้ในบ้านให้เป็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่ได้มาตรฐานNFPA

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:หน่วยปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรชัย รดาการ (ระตะนะอาพร), รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เขมะฑัต วิภาตะวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จเร เลิศสุดวิชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรมตามมาตรฐานสากล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์

12345678910...