Search Result of "การปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษานิเวศวิทยา และการประเมินประชากรที่น้อยที่สุด ของละมั่ง (Cervus eldi) และเนื้อทราย ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:Thai Journal of Forestry

หัวเรื่อง:การติดตามละมั่ง และเนื้อทรายที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

หัวเรื่อง:การติดตามละมั่งและเนื้อทราย ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในเขตรักาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูประชากรละมั่ง และเนื้อทราย ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ความสามารถในการดำรงอยู่ของประชากรละมั่งชนิดย่อยพม่า (Cervus eldii thamin Thomas, 1918) ที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgนิธิดล บูรณพิมพ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

นาง จรรยา เจตน์เจริญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาทั่วไป นิเวศวิทยาของสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:Aquatic biodiversity, Phylogeography , Molecular phylogenetics and evolution, Phycology, Cryptic Diversity, Speciation, Population Genetic, Marine Genomics

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Genetics , Plant Gene Transformation, Plant Genome Analysis by Molecular Markers

Resume

Img

Researcher

ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Wildlife Ecology, Mammalogy, Wildlife Management

Resume

Img

Researcher

ดร. นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุศาสตร์สัตว์ป่า

Resume

12