Search Result of "การปลูกพืช"

About 1353 results
Img

งานวิจัย

อิทธิพลหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินที่มีต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในแปลงปลูกพืชของสถานีวิจัยพืชไร่สุวรรณวาจกกสิกิจ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุปราณี งามประสิทธิ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Img

ที่มา:ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:ชีววิทยาของหนอนหัวดำมะพร้าว Opisina arenosella Walker (Lepidoptera: Oecophoridae) และแมลงศัตรูธรรมชาติในประเทศไทย

Img

ที่มา:วารสารข่าว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:กระเช้าสีดา พืชสำคัญของหนอนผีเสื้ออนุรักษ์

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:ผลของกระบวนการผลิตปุ๋ยหมักต่อคุณภาพปุ๋ยหมัก

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:โรคเมล็ดพันธุ์สำคัญมาก

Img

ที่มา:คณะเกษตร กำแพงแสน (คลินิกสุขภาพพืช และชมรมปลูกพืชผักไม่ใช้ดิน)

หัวเรื่อง:การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคในผักไม่ใช้ดินรับหน้าร้อน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:การปลดปล่อยธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชของวัสดุปลูก

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:การออกแบบและทดสอบ "เครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกพริกอนามัย"

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:ผลของการห่อผลต่อคุณภาพการบ่มของมะม่วงน้ำดอกไม้

Img

งานวิจัย

แผ่นปลูกพืชบนหลังคา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:จากเมล็ดสู่ต้นกล้า ความบากบั่นที่ถูกมองข้าม

Img
Img

ที่มา:วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส.

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด

Img

ที่มา:(ย้ายไปหัวข้อ : ผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์) วารสารข่าว ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของพืชสกุลหนอนตายหยาก (Stemona ) ในประเทศไทย และปัญหาในการวิจัย

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยต่อยอดนวัตกรรมแผ่นปลูกพืชบนหลังคา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาแผ่นปลูกพืชบนหลังคา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
12345678910...